اعلام برنــامه هــای همراهی علیرضا جــاویدعــربشاهی - دو شنبه ۲۸بهمن ماه

برنامه‌های همراهی علیرضا جاوید عربشاهی با مردم در روز دوشنبه ۲۸ بهمن ماه به شرح ذیل اعلام گردید.

اعلام برنــامه هــای همراهی  علیرضا جــاویدعــربشاهی  - دو شنبه ۲۸بهمن ماه

برنامه‌های همراهی علیرضا جاوید عربشاهی با مردم در روز دوشنبه  ۲۸ بهمن ماه به شرح ذیل اعلام گردید:

ساعت ۱۰:۰۰ - مسجد جامع بیمرغ

ساعت  ۱۱:۰۰ - مسجد جامع گیسور

ساعت ۱۲:۳۰ - مسجد جامع رحمت آباد

ساعت ۱۴:۳۰ - مسجد جامع نوده پشنگ

ساعت ۱۶:۰۰ - مسجد صاحب الزمان (عج) حاجی آباد

ساعت ۱۸:۰۰ - حسینیه امام رضا (ع) روشناوند

ساعت ۲۰:۰۰ - مهدیه بیلند

دیدگاه ها