بازگشت

ماشین‌نویسی حامیان مردمی کاندیدای جوان انقلابی

تصویر ارسالی حامیان مردمی کاندیدای جوان انقلابی

حمایت مردم بیلند از کاندیدای جوان انقلابی، علیرضا جاوید عربشاهی

حضور پر شور مردم در حمایت از علیرضا جاوید عربشاهی/ مسجد جامع و مصلای گناباد

حضور پر شور مردم در حمایت از علیرضا جاوید عربشاهی/ مسجد جامع و مصلای گناباد